Stesphane Boyera - chuyên gia tư vấn của WB: Bảo mật dữ liệu là rất quan trọng

Chính phủ số không phải hành động biệt lập đơn lẻ mà một hợp phần cốt lõi của của cách mạng 4.0.


Có thể thấy chính phủ số không phải hành động biệt lập đơn lẻ mà một hợp phần cốt lõi của của cách mạng 4.0. Theo đó việc chuẩn bị hạ tầng công nghệ và nhân lực là vấn đề quan trọng cần lưu tâm. Cùng với đó vấn đề an ninh mạng và bảo mật dữ liệu rất quan trọng. Mức độ này cũng cần được đánh giá khi triển khai chính phủ số. WB sẽ khảo sát vấn đề này, sau đó sẽ đưa ra các khuyến nghị hành động để Việt Nam tiến hành các bước cần thiết triển khai chính phủ số.
Nguồn: khoahocphattrien.vn